عمران و زلزله earthquake civil

به نام زیبا ترین سازنده دنیا

خزش در بتن

CREEP

خزش

خزش در بتن:

آن خاصیتی از بتن (یا سایر مصالح)که در اثر آن ،بتن به تغییر شکل خود در طی زمان در اثر بارهای دراز مدت ،تحت تنش ثابتی که در محدوده قابل الاستیک می باشد ،ادامه می دهد.

با افزایش زمان بار گذاری :

مقدار تغییر شکل غیر الاستیک نیز افزایش می یابد و مقدار کل آن گاهی به چند برابر تغییرشکل های کوتاه مدت الاستیک می رسد.

اما

همراهی خزش با افت باعث افزایش بیشتر تغییر شکل دراز مدت می شود.

تغییر شکل زیاد عوامل نا مطلوبی را سبب می شود:

1.آسیب رساندن به در و پنجره،نازک کاری ها و تزیینات داخل ساختمان

2. ایجاد لرزشو احساس عدم امنیت افراد ساکن

3.ارتعاش تحت اثر حرکات و دوران های ماشیت آلات

تغییر شکل اعضای بتن بر 2 دسته می باشد:

تغییر شکل آنی

تغییر شکل های دراز مدت ناشی از افت یا خزش

 

+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم اردیبهشت 1389ساعت 14:46  توسط s.m.m.hosseini  |